pan-iranist.info
عربستان گره بر باد می‌زند
به نام خداوند جان و خرد پاینده ایران در پی بحران مشروعیت حکومت‌های استبدادی در کشورهای عرب، تحرکات خصمانه علیه ایران و موجودیت آن شدت پذیرفته است، این امر چیزی جز کوشش جهت انحراف اذهان و حذف صورت م…