pan-iranist.info
ترکیه در مسیر دیکتاتوری‌ای دغل‌کارانه
میدل ایست فورم: جریان اصلی رسانه‌های ترکیه بر این باور است که اگر حزب عدالت و توسعه اردوغان در انتخابات اول نوامبر اکثریت کرسی‌ها را به دست نیاورد قدرت رییس جمهور رو به زوال خواهد گذاشت. رویترز در …