pan-iranist.info
«کلیات سعدی» در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد
آثار سعدی شیرازی، نویسنده و شاعر قرن ششم و هفتم خورشیدی ایرانزمین در فهرست جهانی میراث مستند یونسکو ثبت شد. به گفته فرهاد اعتمادی، مدیر گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو، ایران سه اثر برای ثبت در فه…