pan-iranist.info
پدر یا ناپدری؟!
در مراسم افتتاحیه آزاد راه تهران – پردیس که با حضور رییس جمهور انجام گرفت ،چندین بار از وزیر سابق راه به عنوان ” پدر راه های ایران ” نام برده شد (1). این عنوان پرمغز که به استاد احمد حا…