pan-iranist.info
تداوم اعتراضات علیرغم سرکوب شدید توسط هواداران مبارک در مصر
به گزارش بی بی سی، روز چهارشنبه درحالی که گروه های رقیب در داخل و اطراف میدان تحریر به سوی هم سنگ می انداختند، صدای تیراندازی شنیده شد. پیشتر ارتش مردم را ترغیب کرده بود پس از 9 روز تظاهرات، که باع…