norskundervisning.no
LNUs fagpolitiske arbeid — Landslaget for norskundervisning
I formålsparagrafen til LNU heiter det at laget «forpliktar seg til å fore myndigheitene med fagleg tufta argument til bruk i den nasjonale språk- og undervisningspolitikken». I tråd med dette ser LNU-styret det som ein viktig del av arbeidet sitt å gje grundige høyringsfråsegner i høyringar som gje