nobuwiki.org
太田康資 Ota Yasusuke
太田康資 Ota Yasusuke(1531年-1581年) 天文17年(1547年)ごろに父資高が死去すると...