nobuwiki.org
山田有榮 Yamada Arinaga
山田有榮 Yamada Arinaga(1578年-1668年) 山田有信之子、母為町田忠豊之女、妻為有川貞真...