nmec.co.th
สูตรการคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูตามเกณฑ์
การขาดแคลนครู นิยามหรือความหมายในที่นี้หมายถึง การที่มีจำนวนครูไม่ครบชั้นเรียน เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ ทำให้ครูหนึ่งคนต้องทำการสอนและดูแลเด็กพร้อมๆ กันมากกว่าหนึ่งชั้นเร…