nmec.co.th
ครูของประชาชน ปี 1 ตู้ยาชุมชน
สำหรับกิจกรรม Activity #ประกอบง่าย คือการให้ความรู้และการทำตู้ยา ณ.โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ จ.พะเยา ในโครงการ #ครูของประชาชน โดยแบรนด์ Easy Conveyor. ทางโรงเรียนแห่งนี้มีปัญหาขาดแคลนครูถึง 4 ท่าน.ในปี…