ngonluanho.net
Con không biết là Chúa
Con tin Chúa hiện diện trong người khác. Chúa đã sống lại, Chúa hằng sống.