ngo-horizonti.org
SHOQËRIA CIVILE DHE MEDIA PËR KONTROLLIN E PROKURIMIT PUBLIK
Të shtunën, më 2 mars, OJQ “Horizonti i Ri” organizoi seminarin me titull »Shoqëria civile dhe media për kontrollin e prokurimit publik – burimet kryesore të informacionit« Qëllimi i trajnimit ishte që të nxisë dhe fuqizojë përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe medias për të shfrytëzuar më shumë inf