ngaunhien.info
Những khuôn mặt
Ông là họa sĩ, nhưng không giống với những họa sĩ khác, những người thường vẽ tranh, lồng vào khung kính, treo trong gallery và mặc kệ cho nó mốc meo trong đó. Ông chỉ vẽ chân dung, hoặc truyền thầ…