ngaunhien.info
Việt Nam máu lửa quê hương tôi – Hoành Linh Đỗ Mậu
Quyển này là một trong những hồi ký liên quan đến chiến tranh Việt Nam tệ nhất tôi từng đọc. Thực ra là chưa đọc xong, mới được khoảng 3/4 nhưng tôi không đủ kiên trì nữa, để dành bao giờ cần giết …