ngaunhien.info
Trường sinh linh giá
Có một lần chưa lâu lắm, mình lóng ngóng lỡ tay làm rơi chìa khóa xe xuống hồ. Không có chìa sơ cua. Xe thì khóa cổ. Giờ thì muộn, cóc còn ông thợ khóa nào làm việc, mà đến hàng sửa xe nó cũng đ…