ngaunhien.info
"Tôi không thể hiểu tại sao…"
Hôm nay là buổi học bù Chính sách xã hội. Bố khỉ, chiều chủ nhật mà cũng phải vác xác đến trường bằng con xe yếu ắc quy và tuột khóa càng, long sòng sọc trên con đường lổn nhà lổn nhổn chống chỉ đị…