ngaunhien.info
Thần không thiện thì không đáng thờ
Cứ đến mùa xuân hoa đua nở là người ta lại thi nhau bâu vào các đình, đền, chùa, miếu, phủ, điện để phô bày đủ thứ hành động ấu trĩ, mông muội và ngu xuẩn. Họ khấn vái xì xụp, bưng vào chùa những m…