ngaunhien.info
Sến
Có những cái để tự nhiên thì rất bình thường, nhưng hễ gọi tên ra là lại hóa sến.