ngaunhien.info
Ngon bổ rẻ
Có một câu chuyện thế này: Ở một làng kia có một ông đại gia, tuổi đã về già, muốn truyền lại cơ nghiệp cho con trai. Ông già này lại đặc biệt ở chỗ thường thường người ta vẫn nói tam nam bất phú, …