ngaunhien.info
"Đường cứt nào cũng phân…"
Tối vác xe ra khỏi nhà, đâm thẳng Đê La Thành định rẽ trái ra Giảng Võ, mà ngạc nhiên thấy dòng người nghìn nghịt chả ma nào rẽ trái mà toàn đâm lên rồi quay sang phải. Cố gắng nhoi lên mới biết mấ…