ngaunhien.info
Nhỉ
Ô hay, đời hóa ra buồn nhỉ. Người sống với người chả ra cái đếch gì.