ngaunhien.info
Nhạt!
Thấy sự bất lực của ngôn từ và mình đang trở nên nhạt một cách không thể cứu vãn nổi. * * *