nextwider.com
จีนเริ่มคัดเลือกนักบินอวกาศ 18 คนสำหรับปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศแห่งใหม่ Chinese Space Station (CSS) | nextwider.com
องค์การอวกาศจีน China Manned Space Agency (CMSA) เริ่มทำการคัดเลือกนักบินอวกาศชุดใหม่ 18 คนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ บนสถานีอวกาศแห่งใหม่ Chinese Space Station (CSS) โดยเปิดรับทั้งเพศชายและหญิงจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ด้านการบิน วิทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์