ndfp.org
Mula sa isang Amerikano na nakipamuhay sa New People’s Army »
Mabilis ang isang buwan sa Hukbo. Naubos na ang Tagalog ko.