narga.org
Firefox hiển thị lỗi của CSS trong Javascript Console - NARGA
Trình duyệt Firefox có rất nhiều tính năng mạnh mẽ làm thay đổi hoàn toàn quan điểm về thiết kế, duyệt web... Phiên bản 1.5 cải tiến mạnh mẽ bao gồm nhiều tính năng mới không hẳn được công bố một cách chính thức.