narga.org
VIẾT - Kỹ năng hay Cảm hứng - NARGA
Viết kỹ năng hay cảm hứng, nhiều người vốn nghĩ nó đòi hỏi năng khiếu thiên bẩm, một số khác cho rằng cần phải có cảm hứng để viết tốt.