narga.org
Bình minh trên thung lũng Bắc Sơn - NARGA
Chụp: Hai Thinh