narga.org
Miễn phí một năm sử dụng BitDefender Antinvirus 2009 - NARGA
BitDefender Antivirus 2009 rất "nhạy cảm" đối với các mối đe dọa từ các thành phần virus, nó có khả năng phát hiện rất nhiều virus cũng như các chương trình nguy hại có ảnh hưởng xấu đến hệ thống.