narga.org
Hình chuyển động mà không phải hình động - NARGA
Hình trên được tạo trên cơ sở phương pháp tạo hình ảo 3D một thời rất thịnh hành ngày trước.