moviesrain.com
ลือ มาร์เวลกำลังหาผู้รับบท เคท บิชอป คนใหม่ แทนที่ เฮลีย์ สไตน์เฟลด์
แม้สื่อใหญ่จะรายงานว่า เฮลีย์ สไตน์เฟลด์ อยู่ในระหว่างก…