morrisonhotelgallery.com
Slash, Guns N' Roses, 2018
Slash, Guns N' Roses, 2018 © Eddie Sung