morrisonhotelgallery.com
Eddie Vedder, Italy, 2006
Eddie Vedder, Italy, 2006 © Danny Clinch