morrisonhotelgallery.com
Frank Zappa, 1976
Frank Zappa, 1976 © Charlyn Zlotnik