morrisonhotelgallery.com
Patti Smith, 1978
Patti Smith, 1978 © Charlyn Zlotnik