morgangfarris.com
Take Courage - Morgan G Farris » Morgan G Farris
I just love these lyrics — take courage. He’s in the waiting.