misagjone.com
Tham gia viết blog cùng Quyên - Blog du lịch của Quyên
Tham gia viết blog cùng Quyên tại misagjone.com – một trong số rất ít những blogger du lịch chuyên về các bài viết du lịch châu Âu tiết kiệm.