mhafai.com
หน้าต่าง”ตัวเลือก”ใน Firefox 32 ถูกปรับให้เป็นหน้าแท็บเหมือนกับหน้าส่วนเสริมแล้ว
ตามมาติด ๆ หลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน Firefox 29 …