masjidbinbaz.co.uk
Our Target – Masjid Athari
Masjid Athari Project Alhamdulillaah was Salaatu was Salaamu alaa Rasoolillaah, wa ba’d: Assalaamu alaykum wa rahmatullaah wa barakaatuhu, We ask Allaah, the Most High, to keep us firm upon …