mahdi-ghorbani.ir
فضای مجازی و شیوع میرزا بنویس ها
فضای مجازی نوعی اجتماع و همزیستی بزرگی است که میلیون ها کاربر را در سراسر جهان به هم پیوند زده است .امروزه در یک جهان رسانه ای شده زندگی می کنیم و زندگی ما به رسانه ها وابسته است.شبکه های اجتماعی …