mahdi-ghorbani.ir
سخنان و جملات بسیار زیبای گوته
تنها شرط رسیدن به پیروزی داشتن اراده قوی است شرایط دیگراهمیتی ندارد. در درون جسارت ، نبوغ و قدرت سحر آمیزی نهفته است. زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است . کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق…