mahdi-ghorbani.ir
سال نو مبارک
سال نو می شود زمین نفسی دوباره می کشد برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند پرنده های خسته بر می گردند و در این رویش سبز دوباره… من… تو… ما… کجا ایستاده ایم سهم ما چ…