mahdi-ghorbani.ir
تضمین بقای خود با برندسازی شخصی
من بعنوان کسی که در حوزه کارآفرینی فعالیت می کنم، نکات مهمی را راجع به برندسازی آموخته ام. مهمترین نکته این است که من برند شخصی خودم هستم و شما برند شخصی خودتان هستید. شما بعنوان یک برندشخصی می توا…