mahdi-ghorbani.ir
برترین استراتژی های بازاریابی اینترنتی ۲۰۱۳
از سال ۲۰۰۰ بود که اینترنت هم به صورت جدی وارد فضای کسب و کارهای تجارت شد.به همین ترتیب هر ساله بر قدرت، اثر گذاری و اهمیت آن در بازار افزوده می شود.اهمیت این تجارت نوظهور به حدی رسیده است که در سا…