mahdi-ghorbani.ir
اگر هزاران راه را آزمایش کردی و نتیجه نگرفتی؟؟ هنوز میلیون ها راه دیگر باقی است ؟؟
اگر هزاران راه را آزمایش کردی و نتیجه نگرفتی؟؟ هنوز میلیون ها راه دیگر باقی است ؟؟ پنج نت موسیقی بیشتر وجود ندارد اما از ترکیب این پنج نت اینقدر ملودی ساخته میشود که هیچ وقت تمام نخواهد شد. سه رنگ …