leo-translations.com
Characters
Xie Tao Lu Yuan Xia Qi The President Zhao Chuan Lin Yi Zheng Zhou Feng Weixian Zarad Ron ♦︎ Try clicking the cubs’ names~ ♦︎ The Muka Cub The Takila Cub The Mermaid Cub The Knox Cub The Kuhti Cub T…