learningstudio.info
วิเคราะห์เรื่อง Spirited Away ของสตูดิโอจิบลิแบบจิตวิเคราะห์
การทำความเข้าใจ Spirited Away แบบ Deep Film จะตีความแนวจิตวิทยาไปเรื่อยๆ ตามลำดับเนื้อเรื่อง แต่ทว่าเรื่องนี้มีความเป็นญี่ปุ่นและมีความเชื่อทางศาสนา Shinto