learningstudio.info
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี Phrasal Verbs และสำนวน Idioms - learningstudio.info
advertisements คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี Phrasal Verbs และสำนวน Idioms get in แปลว่า ขึ้นรถ get out แปลว่า ลงรถ put on แปลว่า ใส่ take off แปลว่า ถอดเสื้อ call up แปลว่า โทรหา turn on แปลว่า เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า at lest แปลว่า อย่างน้อย put away แปลว่า เอาออกไป take…