learningstudio.info
คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดเครื่องดื่ม Chinese Language Drink Vocabulary - learningstudio.info
advertisements คำศัพท์ภาษาจีนกลาง หมวดเครื่องดื่ม Chinese Language Drink Vocabulary 饮料 yǐn liào/อิ่น เลี่ยว = เครื่องดื่ม 茶 chá/ฉา = ชา 红茶 hóng chá/หงฉา = ชาดำ 绿茶 lǜ chá/ลวี่ฉา = ชาเขียว 奶茶 nǎi chá/หน่ายฉา = ชานม 珍珠奶茶 zhēn zhū nǎi chá/เจินจู หน่ายฉา = ชานมไข่มุก…