kramer.gl
Windows sneltoetsen
Windows sneltoetsen algemeen Wisselen tussen programma’s ALT + TAB Programma’s afsluiten ALT + F4 Venstergrootte (7) WIN + Pijltjes Venstergrootte via systeemmenu ALT + SPATIE Taakbehee…