kendeng1603.com
I live in Phoenix City, Guangzhou – Ken Deng
Phoenix City is a good place to live in Zengcheng District, Guangzhou, China. It has some good places to go, such as Jizhidao, Dongmen ShoppingRead More